Lun Yu XII:17

Ji Kang Zi bertanya tentang pemerintahan kepada Nabi Kong Zi. Nabi Kong Zi bersabda, "Makna memerintah ialah meluruskan. Bila kamu menjadi pelopor berbuat lurus, siapakah berani berbuat tidak lurus?"

Konten disalin