Lun Yu XVIII:11

Dinasti Zhou mempunyai delapan orang terpelajar yakni: Bo Da, Bo Gua, Zhong Tu, Zhong Hu, Shu Ye, Shu Xia, Ji Sui, dan Ji Gua.

Konten disalin