Meng Zi IV B:1.2

"Raja Wen dilahirkan di Qi Zhou dan wafat di Bi Ying. Dia termasuk suku bangsa Yi barat."

Konten disalin