Zhong Yong XVIII:1

Nabi bersabda, "Sungguh sempurna Laku Bakti Raja Wu dan Pangeran Zhou."

Konten disalin